تعرفه اینترنت آسیاتک

تعرفه اینترنت آسیاتک

 

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه -ریال

قیمت ۳ ماه – ریال

قیمت ۶ ماه – ریال

قیمت ۱۲ ماه – ریال

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۲۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه ۶۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه ۹۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه

۳,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه

۱,۲۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در۶ ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه

۲,۳۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه  ۴,۳۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۷,۱۷۰.۰۰۰

اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۷۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۶۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۱۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه ۴۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه ۷۳۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۳,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه ۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه

۲۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۸۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه

۳۷۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه

۷۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه

۱,۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۲۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳,۲۶۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ماه

۱,۶۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵,۴۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه

۱۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه

۱۹۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۴۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه

۳۱۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه

۶۵۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۲۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴گیگ در۱۲ ماه

۱,۳۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۷۵۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه

۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه

۲۰۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۲۰ گیگ در ماه

۴۸۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه

۵۱۰,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۸۵۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱,۰۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه ۱,۲۲۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۶۴۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه ۱۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه  ( ۸ تا ۱۰ صبح نامحدود)

۱۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه

۱۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در۳ ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۶۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه

۵۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۷۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه

۹۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۶۶۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه

۸۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۳۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه

۱۳۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۸۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۶ماه    ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۹۵۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۸۶۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه  ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۳۸۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه

۱۲۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۷,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه

۲۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۱۸گیگ در ۳ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۵۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۷۳۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۸ گیگ در ۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۸۹۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴گیگ در ۱۲ ماه ۷۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ( ۲ تا ۸صبح نامحدود) ۱,۳۱۸,۰۰۰

 

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند۲و۳ مصوبه ۲۳۷ (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین  انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات   آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت

 • هزینه نصب ۱۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۲۲۳ و هزینه رانژه ۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۱۵۲ که با اجرای مصوبه ۲۳۰ قیمت رانژه ۱۲.۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی ۲ تا ۸ صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از ۴.۰۰۰ تومان تا  ۵،۰۰۰ تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.

 

 

 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه  انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

 

اینترنت پرسرعت +ADSL۲

اینترنت پرسرعت +ADSL۲ آسیاتک

ADSL یا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است که برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت ، طراحی  و در اختیار کاربران اداری  انتقال داده های آسیاتک قرار گرفته است. با بهره گیری از این فناوری کاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از یک خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اینترنت متصل شوند.
در توضیح این فناوری و استفاده ۲ منظوره از یک خط تلفن باید گفت ، اساس این فناوری استفاده از فضای خالی سیم های مسی تلفن است .بدین ترتیب که سیم مسی تلفن  همانند لوله است که هنگام استفاده از تلفن  برای مکالمه های صوتی ، تنها قسمت اندکی از فضای آن به کار گرفته و مشغول می شود بدین صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت .
در توضیح آن باید گفت کاربران نیازی به استفاده از تجهیزات خاص و پیچیده ای ندارند و تنها با یک مودم adsl و یک تفکیک کننده (splitter) می توانند به سادگی به این فناوری دست پیدا کنند. جهت استفاده همزمان از صوت و دیتا لازم است فرکانسهای گفته شده از هم تفکیک گردد. برای این منظور از اسپلیتر استفاده میگردد.
Adsl  در واقع نوعی از dsl  ها می باشد که ارتباط یا همان فرکانس های قابل دسترسی نامتقارن بوده و سرعت دریافت داده ها  به مراتب بیشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا که سیگنال بر روی کابل های تلفن معمولی مسافت زیادی را نمی توانند طی کنند adsl در فواصل اندک قابل استفاده است که معمولا کمتر از ۵ کیلومتر می باشد در adsl معمولی نرخ ارسال داده از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه آغاز شده و در فاصله ۱/۵ کیلومتر (۵۰۰۰ فوت ) از دفتر مرکزی یا پایانه اصلی،تا ۸ مگابیت بر ثانیه افزایش می یابد. حداقل نرخ دریافت داده نیز ۶۴ کیلو بیت بر ثانیه می باشد که معمولا به ۱۲۸ یا ۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه نیز می رسد. گفتنی است که در فناوری +adsl۲ آسیاتک سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نیز بیشتر است در این روش سرعت دسترسی به اینترنت تا ۳ برابر بیشتر از روش adsl  می باشد. بدین منظور که سرعت download داده ها adsl،Mb/s۸ و در روش +adsl۲ حداکثر Mb/s۲۵ یعنی بیش از ۳ برابر می باشد نکته دیگر در فناوری +adsl۲  آسیاتک امکان ارائه خدمات به مشترکین تا مسافت ۸ کیلومتر امکان پذیر می باشد.


ویژگی های اینترنت پرسرعت +ADSL۲

 •  کاربری آسان و بی دردسر
 • دسترسی به اینترنت پرسرعت  به صورت شبانه روزی
 • سرعت بالا
 • کیفیت مناسب
 • عدم مشغولی خط تلفن و امکان استفاده همزمان از تلفن و اینترنت
 • ارتباط پر سرعت ( تا ۴۰ برابر بیشتر از dialup)
 • امکان استفاده از ویدیو کنفرانس
 • هزینه ثابت ماهانه
 • عدم نیاز به شماره گیری و وارد کردن Username و Password
 • هزینه ای ارزان تر نسبت به wireless

کدهای تعرفه ها

 • سرویس حجمی
 • غیر حجمی
 • سرویس های نامحدود
 • جشنواره های فروش
 • تعرفه ترافیک اضافی بصورت پلکانی ADSL
 • معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته
 • آی پی ثابت
 • نصب فیزیکی

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه -ریال

قیمت ۳ ماه – ریال

قیمت ۶ ماه – ریال

قیمت ۱۲ ماه – ریال

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۲۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه ۶۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه ۹۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه

۳,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه

۱,۲۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در۶ ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه

۲,۳۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه  ۴,۳۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۷,۱۷۰.۰۰۰

اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۷۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۶۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۱۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه ۴۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه ۷۳۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۳,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه ۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه

۲۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۸۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه

۳۷۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه

۷۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه

۱,۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۲۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳,۲۶۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ماه

۱,۶۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵,۴۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه

۱۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه

۱۹۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۴۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه

۳۱۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه

۶۵۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۲۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴گیگ در۱۲ ماه

۱,۳۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۷۵۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه

۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه

۲۰۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۲۰ گیگ در ماه

۴۸۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه

۵۱۰,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۸۵۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱,۰۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه ۱,۲۲۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۶۴۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه ۱۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه  ( ۸ تا ۱۰ صبح نامحدود)

۱۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه

۱۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در۳ ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۶۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه

۵۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۷۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه

۹۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۶۶۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه

۸۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۳۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه

۱۳۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۸۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۶ماه    ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۹۵۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۸۶۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه  ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۳۸۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه

۱۲۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۷,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه

۲۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۱۸گیگ در ۳ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۵۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۷۳۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۸ گیگ در ۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۸۹۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴گیگ در ۱۲ ماه ۷۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ( ۲ تا ۸صبح نامحدود) ۱,۳۱۸,۰۰۰

سرویس حجمی چیست؟

سرویس هایی که دارای حجم مشخص در سرعت و مدت زمان معین باشند سرویس حجمی نامیده میشوند. چنانچه مشترک بر روی سرویس های حجمی قرار داشته باشد سرعت سرویس ایشان بسته به کشش خط تلفن ممکن است کمتر از سرعت اسمی سرویس باشد.

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند۲و۳ مصوبه ۲۳۷ بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین  انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات   آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت

 • هزینه نصب ۱۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۲۲۳ و هزینه رانژه ۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۱۵۲ که با اجرای مصوبه ۲۳۰ قیمت رانژه ۱۲.۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی ۲ تا ۸ صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از ۴.۰۰۰ تومان تا  ۵،۰۰۰ تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.

ساختار آموزشی ربات در برنامه سازان تدبیر ارسباران

نگاه کلی به ساختار آموزشی  برنامه سازان تدبیر ارسباران

 

 برنامه سازان تدبیر ارسباران با مطالعات وسیع خود در حیطه آموزش رباتیک تواسنت آموزش مرحله به مرحله‌ای را برای خود اتخاذ کند. دوره‌های طراحی شده در سه رده سنی متفاوت طراحی شده است و دارای سرفصل‌های بخصوص خود می‌باشد.

در راستای طراحی این دوره نیازمند سازه‌ها و قطعات خاصی بودیم که متاسفانه قطعات و سازه‌های موجود در بازار نتوانست ما را رضایتمند کند پس  برنامه سازان تدبیر ارسباران با همکاری تیم تحقیق و توسعه  بزرگ بارمان توانست قطعات و سازه های مختلفی را با مطالعات و بررسی‌های تخصصی طراحی و تولید نماید

تمامی قطعات و سازه‌های بارمان از تولیدات بارمان بوده و هیچ گونه نمونه داخلی و خارجی ندارد .


مقدماتی

در رده ابتدایی (رده سنی ۷ تا ۱۱ سال) که دانش‌آموزان پایه‌های اولیه علمی خود را می‌گذرانند ما الفبای رباتیک را به آن‌ها آموزش می‌دهیم و در این دوره سعی بر آن داریم تا انگیزه و شوق و علاقه‌مندی آن ها به رباتیک را افزایش دهیم.

دوره ی ربات جنگنده و فوتبالیست

 • آشنایی با مبانی مکانیکی ربات و سازه‌های مکانیکی
 • ساخت ربات طبق خلاقیت‌های فردی و آموزش‌های دوره آموزشی

دوره امداد کوچولو

 • رده سنی ابتدایی
 • طراحی و آموزش مفاهیم پایه و ابتدایی رباتیک
 • آشنایی با لحیم‌کاری

تا اینجا ما توانسته‌ایم دانش‌آموزان را اولا علاقه مند ساخته و ثانیا آن‌ها را برای آموزش‌های مراحل بالاتر آماده سازیم. پس از گذراندن این دوره‌ها دانش‌آموز آماده آموختن مباحث دوره متوسط برنامه سازان تدبیر ارسباران می‌باشد .


متوسط

در رده متوسط (رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال) دانش‌آموز به مختص سنشان به صورت دقیق‌تر و تخصصی‌تر با مباحث آشنا می شوند

 

الکترونیک ربات

 • آشنایی با قطعات پرکاربرد ربات‌ها
 • یادگیری طراحی مدارات الکترونیکی
 • دارای کتابچه راهنما از یبر تا پیاز مباحث مطرح شده از ساده تا پیشرفته
 • ساخت ربات مسیریاب هفت سنسوره به صورت ماژولار

 

جت ربات

 • ساخت ربات مسیریاب هفت سنسوره به صورت ماژولار
 • آموزش مباحث مبانی برنامه‌نویسی  و الگوریتم و فلوپارت
 •  محیط یکپارچه برنامه نویسی  برنامه سازان تدبیر ارسباران را طراحی کردیم تا دانش‌آموزان با استفاده از این نرم افزار بتوانند ربات خود را به رایانه متصل نموده و برنامه خود را طبق اصول برنامه نویسی طراحی شده نوشته و بر روی ربات پروگرام کنند.

 

پردازنده ربات

 • آشنایی با  میکرو کنترلر های AVR(این دوره نسبت به سن دانش‌آموزان دارای سرفصل های مجزا می‌باشد)
 • یادگیری مباحث پایه زبان c در محیط برنامه نویسی CodeVision AVR
 • آموزش شبیه سازی مدارات الکترونیکی با استفاده از نرم افزار Proteus

 

دوره های آموزشی برنامه سازان تدبیر ارسباران هدفمند می‌باشد . خانواده ای که فرزند خود را به ما می سپارد به مجموعه ما اعتماد کرده و از ما نتیجه می‌خواهد زیرا خانواده‌ها امروزه صرفا جهت سرگرمی و اوقات فراغت حاضر نیستند برای فرزندان خود مخارج انجام داده و هدف آنها سرگرمی و اتلاف وقت باشد .

دوره آموزشی ویژه جشنواره خوارزمی، مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران و کشوری معتبر طراحی گردیده شد که در این دوره دانش‌آموزان به صورت دقیق با مباحث الکترونیک ، برنامه نویسی و مکانیک ربات آشنا می شود .
در این دوره در بحث الکترونیک به آموزشی طراحی بردهای مدار چاپی پرداخته می شود و در بحث مکانیک به تحلیل سیستم های مکانیکی و طراحی آنها با استفاده از نرم افزار قدرتمند SolidWorks پرداخته می شود.


پیشرفته

در رده پیشرفته (رده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال) به صورت تخصصی و علمی تر به مسئله نگاه کرده ایم و دوره های تخصصی‌تری طراحی کرده ایم که البته با الهام‌گیری از رده متوسط می‌باشد.(توضیحات در این رده به صورت خلاصه مطرح می شود)

الکترونیک ربات

 • مطابق با آزمایش‌های درس فیزیک دوره دوم متوسطه
 • تخصصی‌تر از رده متوسط

 

جت ربات

 • آشنایی با برنامه‌نویسی به صورت دقیق‌تر
 • برنامه‌ریزی ربات حل ماز

 

پردازنده ربات

 • آموزش ها با استفاده از زبان C و در محیط CodeVision AVR همراه با شبیه سازی مدارات با نرم افزار Proteus

 

در ادامه دانش‌آموزان در دوره ای همانند رده متوسط در دوره های ویژه جشنواره خوارزمی، مسابقات بین المللی روبوکاپ و مسابقات کشوری می‌کنند

بسته آموزشی پردازنده ربات

در بحث آموزش رباتیک در رده متوسطه به آموزش الکترونیک ربات به صورت دقیق و مفهومی و مدون با هدف آشنایی و کار عملی با قطعات پر کاربرد در رباتیک میپردازیم. در دوره ی جت ربات فضای رباتیکی بیشتری را وارد برنامه آموزشی نمودیم و توانستیم با ساخت ربات مسیریاب(ربات چند کاره) که سخت افزار آن به صورت کاملا خلاقانه و با استفاده از سازه‌های مکانیکی با کیفیت بالا دانش‌آموز را با نحوه کار ربات‌ها ، الگوریتم آن‌ها و قسمت‌های مختلف رباتیک آشنا نمودیم.

در دوره ی پردازنده ربات دانش‌آموزان با قطعه‌ی بسیار مهم و کاربردی میکروکنترلر که پردازنده ربات‌ها می‌باشد آشنا می‌شوند و می‌توانند برنامه ربات خود را از پایه بنویسند.

بسته آموزشی پردازنده ربات :

بسته آموزشی پردازنده ربات شامل برد آموزشی می‌باشد که شامل میکروکنترلر Atmega16، نمایشگر LCD ، سون سگمنت ۷Segment ، قطعات پرکاربرد (همچون مالتی‌پلکسر ، درایور موتور و…) ، صفحه ی کلید (keypad) و… می‌باشد.
این برد قابلیت اتصال به به برد الکترونیک ربات را نیز دارد و می‌توان در کنار هم استفاده شوند.

 

دوره پردازنده ربات :

در دوره پردازنده ربات دانش‌آموزان به آموزش مفهمومی الگوریتم و فلوچارت می‌پردازنده و با استفاده از الگوریتم و فلوچارت مسائل مختلف رباتیک و ریاضی را حل می نمایند.
سپس به صورت علمی و دقیق به آموزش زبان C  می پردازنده و به صورت مفهومی با این زبان برنامه نویسی آشنا می شوند.

سپس دانش آموزان به صورت مفهمومی و دقیق به یادگیری میکروکنترلر و امکانات آن می‌پردازند و با قطعات و المان‌های موجود روی برد آموزشی به تمرین فن برنامه‌نویسی می‌پردازند.

 

موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :
 •  آموزش دقیق به روش علمی و مفهمومی مفاهیم اولیه برنامه نویسی
 •  آموزش دقیق الگوریتم و فلوچارت
 •  آموزش دقیق و علمی و برنامه ریزی شده زبان C
 •  آموزش و آشنایی با دنیای میکروکنترلرها و امکانات آن‌ها
 •  آموزش برنامه نویسی میکر.کنترهای AVR به زبان C در محیط Codevision
 •  آموزش شبیه‌سازی مدارات الکترونیکی در نرم افزار Proteus
 •  آموزش شبیه سازی برنامه‌های نوشته شده در Proteus
 •  تست عملی برنامه‌ها و پروگرام کردن میکروکنترلرها بر روی برد آموزشی
 •  کنترل ورودی و خروجی‌ها در میکروکنترلرها
 •  راه‌اندازی نمایشگر LCD با استفاده از میکروکنترلر
 •  نحوه خواندن و راه‌اندازی سنسورهای مختلف و نحوه‌ی کار آن‌ها و نمایش تغییرات روی نمایشگر
 •  راه‌اندازی موتور با استفاده از درایور L293D و کنترل سرعت موتور با استفاده از PWM
 •  راه اندازی keypad و ساخت قفل دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر

 

این بسته دارای کتاب آموزشی می باشد که در آن علاوه بر آموزش میکروکنترلر به آموزش دقیق پروژه‌های آموزشی رباتیک پرداخته شده است.

بسته آموزشی الکترونیک ربات

در بحث آموزش رباتیک در رده ابتدایی به آموزش رباتیک با المان‌های مکانیکی ، الکترونیکی و برنامه نویسی به روش و زبان ساده‌ای پرداختیم . توانستیم به صورت عملی و تئوری دانش‌آموزان ابتدایی را به رباتیک جذب کنیم و درک آن‌ها را به رباتیک تا حد زیادی بالا ببریم.

حال می‌خواهیم که به صورت دقیق و مفهومی‌تر با المان‌ها و قطعات الکترونیکی و مکانیکی آشنا شویم.


بسته آموزشی الکترونیک ربات :

بسته آموزشی الکترونیک ربات شامل برد آموزشی است که قطعات الکترونیکی (مقاومت ، خازن ، آی سی پرکاربرد،سنسورو…)در آن گنجانده شده است. در این برد هیچ پایه و قطعه‌ای به دیگری متصل نبوده و هیچ مداری آماده نیست! بلکه پایه‌ها را می‌توان به صورت دلخواه به پایه‌ی دیگری با استفاده از سیم‌های مخصوص متصل نمود.
علاوه بر برد آموزشی و سیم‌های مخصوص ،در این بسته مولتی‌متر و آداپتور موجود می باشد.


دوره الکترونیک ربات :

در دوره الکترونیک ربات دانش‌آموزان ۱۱ تا ۱۵ سال به آموزش مفهمومی قطعات و المان‌های الکترونیکی می‌پردازد و با تست و شبیه‌سازی مدارات و کار کردن با المان‌ها به صورت مفهمومی با این المان‌ها آشنا می‌گردد.

در این دوره برای تست و راه‌اندازی مدارات الکترونیکی ، برد الکترونیکی همراه با مولتی‌متر و منبع تغذیه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. در این برد هیچ قطعه‌ای به قطعه ی دیگر متصل نیست و دانش‌آموزان باید خود با استفاده از سیم‌هایی که در اختیارشان قرار می گیرد، مدارات را تست و راه اندازی کنند.


موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :
 • آموزش دقیق به روش علمی و مفهمومی مفاهیم اصلی الکترونیک
 •  آموزش دقیق و عملی قطعات الکترونیکی
 •  آموزش دقیق و علمی آی‌سی‌ها پر کاربرد در رباتیک
 • آموزش و راه اندازی مدارات الکترونیکی پر کاربرد در رباتیک
 • آموزش و راه اندازی سنسورها
 • آموزش و راه‌اندازی مدارات منطقی به صورت ساده
 • آموزش و شبیه‌سازی مدارات با استفاده از نرم افزار Proteus
 • ساخت ربات دو سنسوره به صورت ساده با قطعات ساده و کم هزینه
 

بسته آموزشی جت روبو

بسته آموزشی جت ربات :

جت ربات، ربات سه کاره‌ای است که به ربات‌آموزان این امکان را میدهد تا با قطعات الکترونیکی ، سنسورهای مادون قرمز جهت مسیریابی و فاصله یابی، سنسورهای تماسی و قطعات مکانیکی ربات دلخواه خود را بسازند.


قطعات موجود  در بسته آموزشی :

 • سازه های مکانیکی
 •  موتور و گیربکس با کیفیت عالی
 • برد الکترونیکی
 • قطعات الکترونیکی
 • انواع حسگر
 • پنل مخصوص چیدمان سنسور
 • برد برنامه ریز ربات همراه با قطعات

 


دوره جت ربات :

پس از گذراندن دوره الکترونیک ربات، دانش‌آموزان باید کاربرد قطعات را در قالب یک ربات فراگیرند.

دوره جت ربات کمک می‌نماید تا دانش‌آموزان با قطعات الکترونیکی ، آی‌سی‌ها ، حسگرها، قطعات و سازه‌های مکانیکی آشنا شوند و با سلیقه‌ی خود رباتی را طراحی کرده و بسازند.

جت ربات، رباتی محدود نیست بلکه رباتی است که قابلیت‌های زیادی داشته و بسیار انعطاف‌پذیر است.

در این دوره دانش‌آموزان برد الکترونیکی خود را لحیم‌کاری می کنند و طبق سلیقه و ایده‌ی خود با استفاده از سازه‌های مکانیکی ربات خود را می‌سازند. چیدمان و نحوه قرار گیری سنسورها به صورت آماده نبوده و توسط دانش‌آموزان قابل تغییر می‌باشد.


موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :
 •  آموزش دقیق به روش علمی و مفهمومی مفاهیم اصلی الکترونیک و قطعات الکترونیکی
 •  آموزش دقیق انواع موتور و گیربکس
 •  آموزش دقیق سنسورها و نحوه کار کردن آنها با ربات
 •  آموزش و راه‌اندازی مدارات الکترونیکی پر کاربرد در رباتیک
 • تحلیل و بررسی قوانین مسابقات
 • تحلیل و بررسی انواع چیدمان سنسور در ربات‌های تعقیب خط، تعقیب نور، ماز و لابیرنت
 • آموزش دقیق الگوریتم و فلوچارت
 • برنامه‌نویسی بدون استفاده از رایانه با استفاده از برد برنامه ریز ربات!

بسته آموزشی ربات امداد کوچولو

در دوره های آموزشی ویژه مقطع ابتدایی باید به صورت ساه و با زبان ساده و همچنین مثال‌های قابل درک و فهم ، مباحث و مطالب الکترونیک ،مکانیک و برنامه نویسی را توضیح دهیم.

بسته آموزشی امداد کوچولو :

بسته آموزشی امداد کوچولو بسته‌ای شامل المان‌ها و سازه‌های مکانیکی،موتور و گیربکس، بردهای الکترونیکی و قطعات الکترونیکی است که با استفاده از این قطعات دانش‌آموزان می‌توانند چندین ربات را بسازند.

امداد کوچولو قابلیت دارد تا:

 1. یک ربات آتش‌نشان باشد که به دنبال آتش بگردد و نزدیک آن شده و آن را خاموش کند.
 2. یک ربات تعقیب نور باشد که در یک محیط تاریک به دنبال نور برود.
 3. یک تعقیب خط باشد که روی خط مشکی و پیچ و خم حرکت کند.
 4. رباتی باشد که بر روی مسیر مشکی هر موقع آتش را حس کرد نزدیک آن شده و آن را خاموش کند.

موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :

 

 • آشنایی با رباتیک ، انواع ربات‌ها و کاربرد آن‌ها به صورت مولتی‌مدیا
 • آموزش علمی و مفهمومی با استفاده از مثال‌های کاربردی مفاهیم اصلی‌الکترونیک
 • آموزش مفهومی حسگرها و کاربرد آن‌ها در زندگی روزمره و ربات امداد کوچولو
 • آموزش لحیم‌کاری
 • لحیم‌کاری برد سنسور و پردازشگر
 • آشنایی با سازه‌های مکانیکی و بستن شاسی
 • تست و راه‌اندازی ربات به صورت خود فراگیر

بسته آموزشی ربات جنگنده

در دوره های آموزشی ویژه مقطع ابتدایی باید به صورت ساده و با زبان ساده و همچنین مثال های قابل درک و فهم ، مباحث و مطالب الکترونیک ،مکانیک و برنامه نویسی را توضیح دهیم.

بسته آموزشی ربات جنگنده :

بسته آموزشی ربات جنگنده شامل المان‌ها و سازه‌های بسیار متنوع مکانیکی، برد کنترل ربات، موتور و گیربکس  و… می‌باشد که  دانش‌آموزان می‌توانند :

 • بیش از ۱۰ نوع ربات مختلف بسازند.
 • با خلاقیت و نوآوری خود و با استفاده از سازه‌های متنوع ربات جنگنده‌ای بسازند که بتواند با ربات‌های دیگر در مسابقات به رقابت بپردازد
 • ربات فوتبالیستی بسازند که به صورت دستی آن را کنترل کنند و ربات آن‌ها با ربات‌های دیگر فوتبال بازی کند

موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :
 • آشنایی با رباتیک، انواع ربات‌ها و کاربرد آن‌ها به صورت مولتی‌مدیا
 • آموزش علمی و مفهومی اصول و مبانی مکانیکی با استفاده از مثال‌های ساده و قابل فهم
 • آشنایی با مفاهیمی همچون نیرو ، ضربه ، گشتاور و … به صورت بسیار ساده و خاص سن دانش آموز
 •  آشنایی با سیستم‌های حرکتی به صورت مولتی‌مدیا
 • آشنایی با سیستم‌های انتقال نیرو (چرخ دنده ، تسمه و پولی و…)
 • آشنایی با سیستم‌های حرکتی
 • تست و راه‌اندازی ربات به صورت خودفراگیر

 

قطعات موجود در بسته آموزشی :
 •  بیش از ۳۶ سازه مکانیکی تخت
 • بیش از ۲۴ سازه مکانیکی ۹۰ درجه
 • ۴ عدد موتور و گیربکس با کیفیت عالی
 • ۴ عدد چرخ دارای روکش با اصطکاک بالا
 • برد کنترل
 • سری کامل پیچ و مهره
 

 

بسته آموزشی رالی روبو

دوره آموزشی ویژه نونهالان پیش‌دبستانی و مهدکودک و دانش‌آموزان اول و دوم دوره ابتدایی می‌باشد که به وسیله‌ی این بسته کودکان می‌توانن مفاهیم شمارش، رنگها، اشکال هندسی، قوانین شهری و … را فراگیرند و همچنین به ساخت ربات رالی که در آن با یادگیری مفاهیم ابتدایی رباتیک به ساخت ربات قابل کنترلی می‌پردازند که قابلیت خاموش کردن شمع‌های روشن را نیز دارا می‌باشد.

بسته آموزشی رالی روبو:

 

بسته آموزشی رالی روبو شامل سازه‌ها و المان‌های بسیار متنوع مکانیکی می‌باشد. که دانش‌آموزان و نونهالان پیش‌دبستانی و دبستانی می‌توانند با این سازه‌ها ساختارهای متفاوتی را خلق کنند. به‌علاوه این بسته شامل دو عدد موتور و گیربکس، دو عدد چرخ، موتور خاموش‌کننده آتش و برد کنترل حرفه‌ای ربات می‌باشد. دانش‌آموزان به‌همراه این‌قطعات می‌توانند ربات‌های متنوعی بسازند.

با استفاده از این بسته آموزشی دانش آموزان می توانند:

 •  به یادگیری مفاهیم شمارش در پایه پیش‌دبستانی بپردازند.
 •  به یادگیری شکل‌ها و احجام هندسی بپردازند.
 •  ربات رالی بسازند و آن را کنترل کنند.
 •  ربات آتش‌نشان را به صورت کنترلی بسازند.
 •  ربات جنگنده ساده بسازند و با هم به رقابت بپردازند.
 •  ربات فوتبالیست ساده بسازند و با هم به رقابت بپردازند.

 

موارد آموزشی این دوره با استفاده از پک آموزشی :

 • آشنایی با رباتیک، انواع ربات ها، کاربرد ربات ها به صورت مالتی مدیا
 • آشنایی با اصول شمارش اعداد و دسته بندی
 • آشنایی با اشکال هندسی
 •  آشنایی با احجام هندسی
 • آشنایی با ساخت ربات دو چرخ
 • آشنایی با کنترل ربات
 • ساخت ربات های متنوع