نوشته‌ها

تعرفه اینترنت آسیاتک

تعرفه اینترنت آسیاتک

 

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه -ریال

قیمت ۳ ماه – ریال

قیمت ۶ ماه – ریال

قیمت ۱۲ ماه – ریال

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۲۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه ۶۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه ۹۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه

۳,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه

۱,۲۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در۶ ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه

۲,۳۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه  ۴,۳۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۷,۱۷۰.۰۰۰

اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۷۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۶۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۱۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه ۴۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه ۷۳۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۳,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه ۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه

۲۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۸۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه

۳۷۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه

۷۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه

۱,۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۲۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳,۲۶۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ماه

۱,۶۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵,۴۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه

۱۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه

۱۹۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۴۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه

۳۱۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه

۶۵۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۲۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴گیگ در۱۲ ماه

۱,۳۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۷۵۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه

۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه

۲۰۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۲۰ گیگ در ماه

۴۸۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه

۵۱۰,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۸۵۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱,۰۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه ۱,۲۲۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۶۴۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه ۱۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه  ( ۸ تا ۱۰ صبح نامحدود)

۱۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه

۱۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در۳ ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۶۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه

۵۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۷۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه

۹۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۶۶۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه

۸۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۳۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه

۱۳۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۸۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۶ماه    ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۹۵۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۸۶۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه  ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۳۸۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه

۱۲۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۷,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه

۲۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۱۸گیگ در ۳ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۵۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۷۳۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۸ گیگ در ۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۸۹۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴گیگ در ۱۲ ماه ۷۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ( ۲ تا ۸صبح نامحدود) ۱,۳۱۸,۰۰۰

 

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند۲و۳ مصوبه ۲۳۷ (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین  انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات   آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت

 • هزینه نصب ۱۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۲۲۳ و هزینه رانژه ۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۱۵۲ که با اجرای مصوبه ۲۳۰ قیمت رانژه ۱۲.۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی ۲ تا ۸ صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از ۴.۰۰۰ تومان تا  ۵،۰۰۰ تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.

 

 

 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه  انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک، کهکشان و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

 

اینترنت پرسرعت +ADSL۲

اینترنت پرسرعت +ADSL۲ آسیاتک

ADSL یا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوری است که برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت ، طراحی  و در اختیار کاربران اداری  انتقال داده های آسیاتک قرار گرفته است. با بهره گیری از این فناوری کاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از یک خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اینترنت متصل شوند.
در توضیح این فناوری و استفاده ۲ منظوره از یک خط تلفن باید گفت ، اساس این فناوری استفاده از فضای خالی سیم های مسی تلفن است .بدین ترتیب که سیم مسی تلفن  همانند لوله است که هنگام استفاده از تلفن  برای مکالمه های صوتی ، تنها قسمت اندکی از فضای آن به کار گرفته و مشغول می شود بدین صورت به سادگی می توان از فضای خالی آن برای انتقال داده ها بهره گرفت .
در توضیح آن باید گفت کاربران نیازی به استفاده از تجهیزات خاص و پیچیده ای ندارند و تنها با یک مودم adsl و یک تفکیک کننده (splitter) می توانند به سادگی به این فناوری دست پیدا کنند. جهت استفاده همزمان از صوت و دیتا لازم است فرکانسهای گفته شده از هم تفکیک گردد. برای این منظور از اسپلیتر استفاده میگردد.
Adsl  در واقع نوعی از dsl  ها می باشد که ارتباط یا همان فرکانس های قابل دسترسی نامتقارن بوده و سرعت دریافت داده ها  به مراتب بیشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا که سیگنال بر روی کابل های تلفن معمولی مسافت زیادی را نمی توانند طی کنند adsl در فواصل اندک قابل استفاده است که معمولا کمتر از ۵ کیلومتر می باشد در adsl معمولی نرخ ارسال داده از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه آغاز شده و در فاصله ۱/۵ کیلومتر (۵۰۰۰ فوت ) از دفتر مرکزی یا پایانه اصلی،تا ۸ مگابیت بر ثانیه افزایش می یابد. حداقل نرخ دریافت داده نیز ۶۴ کیلو بیت بر ثانیه می باشد که معمولا به ۱۲۸ یا ۲۵۶ کیلو بیت بر ثانیه نیز می رسد. گفتنی است که در فناوری +adsl۲ آسیاتک سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نیز بیشتر است در این روش سرعت دسترسی به اینترنت تا ۳ برابر بیشتر از روش adsl  می باشد. بدین منظور که سرعت download داده ها adsl،Mb/s۸ و در روش +adsl۲ حداکثر Mb/s۲۵ یعنی بیش از ۳ برابر می باشد نکته دیگر در فناوری +adsl۲  آسیاتک امکان ارائه خدمات به مشترکین تا مسافت ۸ کیلومتر امکان پذیر می باشد.


ویژگی های اینترنت پرسرعت +ADSL۲

 •  کاربری آسان و بی دردسر
 • دسترسی به اینترنت پرسرعت  به صورت شبانه روزی
 • سرعت بالا
 • کیفیت مناسب
 • عدم مشغولی خط تلفن و امکان استفاده همزمان از تلفن و اینترنت
 • ارتباط پر سرعت ( تا ۴۰ برابر بیشتر از dialup)
 • امکان استفاده از ویدیو کنفرانس
 • هزینه ثابت ماهانه
 • عدم نیاز به شماره گیری و وارد کردن Username و Password
 • هزینه ای ارزان تر نسبت به wireless

کدهای تعرفه ها

 • سرویس حجمی
 • غیر حجمی
 • سرویس های نامحدود
 • جشنواره های فروش
 • تعرفه ترافیک اضافی بصورت پلکانی ADSL
 • معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته
 • آی پی ثابت
 • نصب فیزیکی

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه -ریال

قیمت ۳ ماه – ریال

قیمت ۶ ماه – ریال

قیمت ۱۲ ماه – ریال

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه

۲۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح نامحدود) ۲۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه ۲۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۰ گیگ در ماه ۴۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰ گیگ در ماه ۶۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۴۰ گیگ در ماه ۹۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه

۳,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰ گیگ در ۳ماه

۱,۲۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲ گیگ در۶ ماه

۱,۰۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۶۰ گیگ در ۶ماه

۲,۳۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت شهاب ۱۲۰ گیگ در ۱۲ماه  ۴,۳۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت شهاب ۳۰۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۷,۱۷۰.۰۰۰

اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه ۲۲۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۷۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه ۲۶۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۳۱۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه ۴۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۱۸ گیگ در ۶ ماه ۷۳۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت کهکشان ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه ۳,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه ۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه

۲۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۸۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۰ گیگ در ماه

۳۷۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۳۰ گیگ در ماه

۷۳۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ماه

۱,۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۶۰ گیگ در ۳ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۷۲۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳,۲۶۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۲۴ گیگ در ۱۲ماه

۱,۶۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کولاک ۱۸۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵,۴۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه

۱۴۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه

۱۹۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۰۴ گیگ در ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۴۲,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۰گیگ در ماه

۳۱۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۳۰ گیگ در ماه

۶۵۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در ۳ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۲۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۱۲ گیگ در۶ ماه(۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۲۴گیگ در۱۲ ماه

۱,۳۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت کیمیا ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۷۵۶,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه

۱۲۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۲ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه ۱۵۵,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۰۴ گیگ در ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۲۰۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۰۶ گیگ در ماه

۲۰۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۲۰ گیگ در ماه

۴۸۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در ۳ماه

۵۱۰,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت چابک ۲۴ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۷۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۶ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۸۵۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۱۲ گیگ در۶ ماه   ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۱,۰۰۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت چابک ۲۴گیگ در۱۲ ماه ۱,۲۲۹,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چابک ۶۰ گیگ در ۱۲ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲,۶۴۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۲ گیگ در ماه

۱۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه ۱۳۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۳ گیگ در ماه  ( ۸ تا ۱۰ صبح نامحدود)

۱۸۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه

۱۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۲۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در۳ ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۶۰۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۱۲ گیگ در ۶ماه

۵۱۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۱۷۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۲۴ گیگ در۱۲ ماه

۹۹۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چلچله ۴۸ گیگ در۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۶۶۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه

۸۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۲ گیگ در ماه( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۳۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه

۱۳۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۸۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۵۵۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۱۸ گیگ در ۶ماه    ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۹۵۴,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه

۸۶۰,۰۰۰

اینترنت پرسرعت چالاک ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه  ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱,۳۸۸,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۲ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه

۱۲۷,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۴ گیگ در ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۱۷۷,۰۰۰

 اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه

۲۲۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۰۶ گیگ در۳ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۳۷۵,۰۰۰

اینترنت پرسرعت حامی ۱۸گیگ در ۳ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود)

۵۱۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ۴۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۲ گیگ در ۶ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۷۳۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۱۸ گیگ در ۶ ماه ( ۲ تا ۸ صبح نامحدود) ۸۹۹,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴گیگ در ۱۲ ماه ۷۹۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه ( ۲ تا ۸صبح نامحدود) ۱,۳۱۸,۰۰۰

سرویس حجمی چیست؟

سرویس هایی که دارای حجم مشخص در سرعت و مدت زمان معین باشند سرویس حجمی نامیده میشوند. چنانچه مشترک بر روی سرویس های حجمی قرار داشته باشد سرعت سرویس ایشان بسته به کشش خط تلفن ممکن است کمتر از سرعت اسمی سرویس باشد.

 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند۲و۳ مصوبه ۲۳۷ بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد.
 • در سرویس های  بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت  تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.محاسبه قیمت سرویس های بلندمدت بصورت ضریبی از سرویس های یکماهه می باشد.
 • خدمات ارایه شده به مشترکین  انتقال داده های آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده (در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق نامه سطح خدمات یا (SLA ) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات   آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت

 • هزینه نصب ۱۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۲۲۳ و هزینه رانژه ۵.۰۰۰ تومان طبق مصوبه ۱۵۲ که با اجرای مصوبه ۲۳۰ قیمت رانژه ۱۲.۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.
 • در محاسبه سرویس هایی که دارای ویژگی ۲ تا ۸ صبح نامحدود  می باشند، بطور میانگین از ۴.۰۰۰ تومان تا  ۵،۰۰۰ تومان در هر ماه به سرویس  های دارای این ویژگی اضافه شده است.
 • حداقل حجم دانلود در این بازه به میزان حجم روزانه سرویس های دارای این ویژگی می باشد.